Wednesday, November 24, 2010

coming up at gallery Hnoss... Klara Brynge...

27 november–19 december
Klara Brynge, Sverige

Galleri Hnoss presenterar stolt den svenska smyckekonstnären Klara Brynge.

–Jag arbetar med smycken som med en teckning, drar tredimensionella linjer och härmar rörelse i yta och material.

Med serien To Sea Yonder har Klara Brynge rönt stor framgång på välrenommerade gallerier i Europa och Asien. Hon tilldelades 2009 det prestigefyllda Eric Ericson stipendiet och i år fick hon ett av konstnärsnämndens eftertraktade arbetsstipendier.

I projektet har en text av författaren Siri Hustvedt fungerat som ledmotiv:

”My father once asked me if I knew where yonder was. I said I thought yonder was another word for there. He smiled and said, “No, yonder is between here and there.” This little story has stayed with me for years as an example of linguistic magic: it identified a new space – a middle region that was neither here nor there – a place that simply didn’t exist for me until it was given a name.” ur essäsamlingen Yonder av Siri Hustvedt, 1998.

Klara Brynge förklarar sina smycken som ett mellanrum som definieras av det som är runtomkring. Genom att med hammarslag omforma den stumma metallplåten rör hon sig i ett ingenmansland där vad som helst kan hända. Hon arbetar utforskande och vågar lita på vart processen leder henne. Arbetet skall gynna konceptet och känslan mer än det estetiska uttrycket.

Genom att känna traditionen men att välja att vara respektlös inför den vill hon frigöra sig från sin och även andras föreställningar om vad smide är. Hon undersöker istället vad man kan göra av smidet idag.

En anledning till Klara Brynges framgång är att hon förbehållslöst håller sig borta från trender och riktningar som råder i konstvärlden. Hon ställer frågan vad är smyckekonst för mig och väljer att vara sann mot sig själv.
Gallery Hnoss proudly presents the Swedish jewellery artist Klara Brynge.

–I work with jewellery as a drawing. I draw three-dimensional lines and mimic the motion of surface and materials.

With the series To Sea Yoder Klara Brynge has shown her work at prestigious galleries in Europe and Asia. She was awarded the 2009 Eric Ericson scholarship and this year she received a grant from the Swedish Arts Grants Committee.

A text by Siri Hustvedt serves as a leitmotif for the project:

“My father once asked me if I knew where yonder was. I said I thought yonder was another word for there. He smiled and said, “No, yonder is between here and there.” This little story has stayed with me for years as an example of linguistic magic: it identified a new space – a middle region that was neither here nor there – a place that simply didn’t exist for me until it was given a name.” from the essay collection Yonder by Siri Hustvedt, 1998.

Klara Brynge explains her jewellery as a space defined by what is around. By reshaping the inelastic metal plate she moves in a no man's land where anything can happen. Explores and dare to trust where the process leads her. She wants her work to support the concept more than the aesthetic expression.

By knowing the tradition but choosing to disrespect it, she wants to free herself from her and other people's idea about smithery. She investigates what is possible to do with smithery today.

One reason for Klara Brynges success is that she unreservedly stays away from trends in the art world. She asks what is jewellery art for me and choose to be true to herself.

No comments: