Monday, January 19, 2015

Kultursöndag or Culture Sunday...Narrstreck i månsken som visas på Röhsskas museum här i Göteborg.

Jag har varit på vernissagen av denna utställning, finns ett blogginlägg om det i december 2014.


Vernissager är ju inte riktigt till för att fördjupa sig i konstnärens verk, mer ett sätt att träffa likasinnade, säga hej och nätverka...

Nu i söndags så hade jag och min kompis Viola möjligheten att först träffa på Torsten i egen hög person och sedan i lugn och ro, i en totalt tom utställningshall ( på andra besökare) ta del, titta noga, bli inspirerad och inse att trots att jag tittar, så ser jag inte allt. Mycket objekt med innehåll är det och allt känns väldigt genomtänkt, allt från en skruv, en sladd eller två, placering etc. Det är inte bara de så kallade konstverken som är intressant i denna utställning utan också hur det är presenterat, ALLT blir ett skådespel med många bottnar... 

Först såg jag ett träd, reproducerat i olika material, sen efter ett tag så såg jag att det var ett atombombsmoln och inte ett  träd som jag först upplevde det, sen såg jag en mängd händer som påminde mig väldigt starkt om ett besök i  Auschwitz där man samlat proteser av människor i stora högar, där fick jag titta en gång till för att se att det är keramikhänder som ska placeras på marionetter...

Torsten Jurell håller föredrag under utställningens gång, lördagar och söndagar kan man ta del av det han har att säga om sitt konstnärskap och denna utställning, vi hade möjligheten att lyssna på detta och det var väldigt inspirerade och tog oss lyssnare med på en tidsresa från 70talet och framåt, vad har hänt inom konsten och varför, samt naturligtvis hur Torsten Jurell jobbat fram denna utställning under två års tid, TVÅ ÅR!!!

Jag måste säga att både jag och min kompis var väldigt nöjda med utställningen och dagen som helhet.

Vi tog två fikapauser under denna dag och än en gång så måste jag slå ett slag för fikat!
Att fika är ett inofficiellt möte som ger så mycket, man sitter i lugn och ro och kommer fram till olika saker genom att börja i en ände och inte alls veta var det kan sluta. Reflektion ihop med andra under otvungna förhållanden, inte att underskatta.

Torsten Jurell kommer att ingå i ett föredrag som ordnas av  Röhsska museets i samarbete under våren 2015 med HDK – Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet kring en serie föreläsningar öppna för allmänheten. Arrangemangen äger om inte annat anges rum i HDK:s lokaler på Kristinelundsgatan 6-8. HDK:s byggnad ligger i samma kvarter som Röhsska museet. Det är fri entré till föredragen. Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller. Varmt välkomna, och sprid gärna denna inbjudan vidare!

Tisdagen 24 februari kl 18.00 på HDK

Torsten Jurell, Björn Gremner och Annika Björkman - Om Jingdezhen som plats för konstnärlig produktion då och nu.
Konstnären Torsten Jurell visar under vintern utställningen Narrstreck i Månsken på Röhsska museet, med arbeten i keramik utförda i den kinesiska staden Jingdezhen. Denna stad varit ett centrum för keramisk produktion under mer än tvåtusen år och lockar idag till sig konstnärer från hela världen. Björn Gremner, antikhandlare och expert i SVTs Antikrundan, berättar denna kväll om det historiska porslinet från Jingdezhen. Annika Björkman, projektsamordnare inom Iaspisprogrammet vid Konstnärsnämnden, presenterar den gästateljé för svenska konstnärer som finns i Jingdezhen och Torsten Jurell förmedlar egna erfarenheter av att arbeta i stadens verkstäder.

In English;

Fools Streaks in the moonlight that appear on the Röhsska Museum in Gothenburg.

I have been at the opening of this exhibition, is a blog post about it in December 2014.

Openings are not really designed to immerse themselves in the artist's work, more a way to meet like minded people, say hi, and to network ...

Now, last Sunday I had and my friend the opportunity to first meet at Torsten in person and then in peace and quiet, in a totally empty exhibition hall (other visitors) take part, look carefully, get inspired and realize that even though I watching, so I do not see everything. Very objects with the content is there and everything feels very well thought out, from a screw, a cord or two, placement, etc. It is not just the so-called works of art that is interesting in this exhibition, but also how it is presented, everything becomes a spectacle with many levels ... First, I saw a tree, reproduced in different materials, then after a while I saw that it was a nuclear bomb cloud and not a tree that I first experienced it, then I saw a lot of hands that reminded me very strongly on a visit to Auschwitz, where they gathered prostheses by people in large piles, where I got to watch it again to see that it is ceramic happens to be located on puppets ...

Torsten Jurell give lectures during the exhibition, Saturdays and Sundays, you can take some of what he has to say about his oeuvre and this exhibition, we had the opportunity to listen to this and it was very inspired and took listeners on a journey through time from the 70s onwards, what happened in the arts and why, and of course how Torsten Jurell worked out this exhibition for two years, two year !!!
I must say that both my friend and I were very pleased with the show and the day overall.

We took two coffee breaks during the day and once again I have to strike a blow for the coffee!


That coffee is an unofficial meeting that gives so much, sitting calmly and reach different things by starting at one end and not know where it will end. Reflection together with other sub unconstrained conditions, not to be underestimated.

Torsten Jurell will be included in a lecture organized by the Röhsska Museum in cooperation in the spring of 2015 with HDK - School of Design and Crafts at University of Gothenburg around a series of lectures open to the public. Arrangements own unless otherwise specified place in HDK's premises at Kristinelundsgatan 6-8. HDK building is in the same block as Röhss Museum. There is free admission to preferred. Seats are limited, first come first served. Warm welcome, and please spread this invitation on!

Tuesday, February 24th at 18:00 at HDK

Torsten Jurell, Bjorn Gremner and Annika Björkman - If Jingdezhen place for artistic production then and now.
The artist Torsten Jurell shows during the winter exhibition of Fools Streak in Moonlight on Röhss Museum, with works in ceramics made in the Chinese city of Jingdezhen. This city has been a center of ceramic production for more than two thousand years, and today attracts to itself artists from around the world. Bjorn Gremner, antiques dealer and expert on SVT's Antiques Roadshow, says this evening about the historic porcelain from Jingdezhen. Annika Björkman, project coordinator within the Iaspis program at the Arts Grants, featuring guest studio for Swedish artists who are in Jingdezhen and Torsten Jurell convey their own experiences of working in the city's workshops.


https://www.gp.se/kulturnoje/recensioner/konstdesign/1.2607309-rohsska-museet-torsten-jurell

No comments: