Sunday, February 14, 2016

när någon tar sig tolkningsföreträde...


Vem har gett dig mandatet att ta på sig tolkningsföreträde för mig och gruppen?!

Problemet med sådana människor är att de oftast kommer fram när det är svagt styre, där de känner att de måste steppa in och tala högt och "rätt"... Men det som händer när gruppen redan drabbats av svaghet och någon just steppar in, är att denne någon inte har mandat för det, vilket till slut ställer till det ännu mera. Oftast för att denne någon har en vilja till framåtskridande, förändring eller bara att det ska hända något, men utan kompetens och mandat från andra.

Det är svårt i en redan svag/svår situation att ifrågasätta denne någon, denne någon måste liksom komma på det själv so to speak, att inte träda fram, inte ta för givet att det är en önskan från mig eller andra att ha någon som för vår talan, strukturera upp något etc...


No comments: